“İŞYERİ PSİKOLOĞU” BASIN BÜLTENİ

Yazan ruh sağlığı derneği on October - 4 - 2017

BASIN BÜLTENİ:
05.10.2017

Ruh Sağlığı Derneği, Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi

KONU: “İŞYERİ PSİKOLOĞU” HEMEN, ŞİMDİ…

#İşyeriPsikoloğu (10 Ekim 2018 Salı Saat 10:10da TT)

Değerli Basın Mensuplarımız, Kıymetli Meslektaşlarımız ve Türkiye’nin Baştacı Çalışanlarımız.

Her yıl tüm dünyada kutlanan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü‘nün 2017 yılı teması “işyerinde ruh sağlığı” olarak belirlenmiştir.

“Ruh ve beden sağlığı bir bütündür, ayrılamaz” ilkesinden hareketle çalışma yerlerimizde iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin kattığı artı değerlere yeni bir kazanım eklemenin zamanı geldi. İş güvenliği uzmanları işyerinin fiziki koşullarının güvenliğini sağlarken, işyeri hekimleri çalışanların bedensel sağlıklarını güçlü tutmaya çalışırken hala eksik kalan bir husus daha var. Hem çalışanların, hem işletmecilerin hem de politikacıların gündemine daha sık gelmesi gereken bir konuyla ilgili olarak basın açıklaması ile kamuoyunu bilgilendirmeyi bir borç biliriz.

Ruhsal, sosyal ve bedensel açıdan verimli bir ortamın varlığını en iyi şekilde sürdürebilmek için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre İşyerlerinde Sağlık Birimlerinin oluşturulması zaruri olmuştur. Beden sağlığına verilen önem ruh sağlığına da verilmelidir. Bu sebepten ötürü ruhsal ve sosyal iyilik halini korumak ve güçlendirmek için işyerlerinde “işyeri psikoloğu”na ihtiyaç duyulmaktadır.

“İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler” hükmü ile İş Yasası’nda da İş Sağlığı ve Güvenliği, “Madde 7: Sağlık biriminde; en az bir işyeri hekimi ile birlikte en az bir işyeri hemşiresi veya sağlık memuru görevlendirilmesi zorunludur”. Fakat ruh sağlığı gibi önemli bir konuda “işyeri psikoloğu”nun sağlayacağı katma değer; bir hemşire, sağlık memuru, iş güvenliği uzmanı veya hekim tarafından doldurulamaz.

Mevzuatımızda, bir işyerinde 50 veya daha fazla çalışan mevcut ise, o işyerinde işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu hükmü yer almaktadır. Bu zorunluluğun aynı maddedeki ruhsal ve sosyal sağlık ifadesinden hareketle “işyeri psikoloğu” için de geçerli olması gerekmektedir.

Bu vesile ile “mutlu verimli çalışanlar”, “optimum üretim”, “ülke kalkınması”, “toplum ruh sağlığı” vb bir çok alanda kazanım yolları açacak olan “işyeri psikoloğu”nun görev tanımlarının bir an önce belirlenerek ilgili kanun çerçevesince gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

Daha ayrıntılı bilgi, açıklama ve uzman görüşleri için lütfen aşağıdaki bağlantıdan internet sitemizi ziyaret ediniz.

Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi, www.kimpsikoloji.com/isyeri-psikologu-basin-bulteni

Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Adına
Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgül

Genel Çerçeve:
Günümüz iktisat hayatında işletmeler arası çok güçlü bir rekabet ortamı mevcuttur. Bu işletmeler rakiplerinden daha avantajlı bir konuma gelebilmek adına, çalışanlarına sağlıklı yaşam programları sunmaktadırlar.
Çalışma sebeplerinde maaş önemli bir faktör gibi görünse de çalışanların öncelikli olarak huzurlu bir ortam aradıkları bilinmektedir. İşletmeler çalışanlarına değer verdiğini hissettirdiğinde, onların mutluluğuna yatırım yaptığında, motivasyonu güçlü çalışanlar kazanır, örgüt iklimini özümsemiş, iş tatmini ve doyumu yüksek, örgütsel vatandaşlığı ve aidiyeti güçlü çalışanlar yaratır, iş kazalarını, iş gücü devrini, iş stresi gibi kayıpları azaltır.
Stresini öfkesini yönetemeyen, sağlıksız iletişim kuran, olumsuz enerji saçan pek çok çalışan ve yönetici vardır. Uzun süre strese maruz kalan bir çalışanlarda kalp ve sindirim hastalıkları; migren gibi fiziksel rahatsızlıklar, depresyon, uyku problemleri, kaygı ve tükenmişlik gibi psikolojik rahatsızlıklar; sigara, alkol, madde bağımlılıkları, aşırı yemek ya da iştahsızlık, amaçsızlık, dikkatsizlik ve konsantrasyon düşüklüğü gibi zihinsel ve davranışsal problemler; saldırganlık ve öfke patlamaları, intihar girişimleri, cinnet ve cinayet gibi toplumsal travmalar sıklıkla baş gösterebilir.
Yaşanan kayıpları gören ve bunun için önlem almaya çalışan işletmeler, işyerlerinde psikolojik süreçleri daha etkin kullanmaya başlamışlardır.

Faydalar:
İşyeri psikoloğu”nun sağlayacağı faydalar aşağıda tüm taraflarıyla incelenmiştir:

İşletmeler Açısından:
İşletmelerin en temel motivasyonu süreklilik, verimlilik ve karlılıktır. Günümüz rekabet koşullarında farklılık yaratan en önemli faktör ise ruh ve bedenin bir bütünü olan insan unsurudur.
Sermaye, hammadde, veya makina faktörleri rekabet sürecinde farklılık oluşturma hususunda çağımızda artık yeterli değildir. Bu maddi unsurlara ulaşmak tüm işletmeler için kolaylaşmıştır. Maddeyle ölçmenin zor olduğu insan faktörünün unsurları (yaratıcılık, motivasyon, liderlik, yöneticilik, etkili iletişim, örgüt iklimini yönetme, vizyon misyon geliştirme, vb yetkinlikler) ise çalışanların ruh dünyasıyla ilgili süreçlerdir. İşletmeler için insan faktörünün kişisel boyutu bu anlamda önem arz etmektedir.
İşyeri psikoloğu” ihtiyaç duyulan insan faktörünün tespit edilmesi, işe alınması, performansının ölçülmesi, psikolojik durumunun güçlendirilmesi, verimliliğinin arttırılması, terfi ve emekliliğin planlanmasına kadar tüm süreçlerde bilimsel olarak görev alarak işletmenin karlılığına, verimliliğine ve sürekliliğine katkı sağlar.

Çalışanlar Açısından:
Mutlu bireyler, mutlu çalışanlar, monotonlaşmamış üretim unsurları olurlar. Kendilerini değerli ve önemli hisseder, bütünün içindeki yerlerini görürler. Mutlulukları iş dışı yaşantılarına da yansır. Onun etkisiyle iş hayatlarında da daha mutlu olurlar. Tükenmişlik sendromu yaşamazlar. Dünya Sağlık örgütüne göre stres ve depresyon 2020 de en önde gelen sağlık problemi halini alacaktır. İş bu stres kaynaklarından en etkili olan unsurdur. İş hayatına yönelik psikolojik açılımlar çalışanların mutluluğunu destekleyecektir.

Ülke ve İnsanlık Açısından:
Gelişim ve kalkınma açısından mutlu çalışan ve verimli işletme en temel bileşenlerdir. Her iki unsur güçlendiğinde ülke kalkınması için daha verimli ve mutlu çalışanlar ve işletmeler ortaya çıkacaktır.

Çalışan Temsilcileri ve Sendikalar Açısından:
Çalışanların sendikalar için değil sendikaların çalışanlar için olduğunun bir göstergesi olarak sadece maddi ve özlük hakları yetinmeyen bir sendika anlayışının güçlenmesine sebep olacaktır.

Genel Kazanımlar:
Özel sağlık sigortaları tarafından karşılanmayan psikolojik destek hizmetlerinin de kapsam içine alınması için bir adım atılmış olacaktır.
Toplum ruh sağlığına güçlü bir aşı vurulacaktır. İşinde mutlu olan çalışanlar ev ve sosyal hayatlarına bu iyimserliği taşıyacaktır.
Psikologlar için yeni bir istihdam sahası açılacaktır.

Çalışma Prensipleri ve İş Tanımları:
İşyeri psikoloğu” “gizlilik ve gönüllülük başta olmak üzere tüm etik ilke ve kodlara özen göstermek” ilkesinden hareketle kurum içinde (merkez veya şube veya müstakil bir birimde) tam-yarı zamanlı istihdamla veya kurum dışındaki uzmanlardan hizmet alımı şeklinde projelendirilebilir. “İşyeri psikoloğu” çalışanların iş-yaşam dengesini kurmada etkilidir. Çalışanın kendisiyle, eşiyle veya çocuğuyla ilgili sorunlarda ona destek verir. Çalışanlar arası ilişkilerin geliştirilmesi, motivasyon gibi konularda hizmet sağlar. Çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitimlerin yapılması, çalışanların ailelerine yönelik çalışmalar, çalışanla üst yönetim arasındaki köprünün sağlanması “işyeri psikoloğu”nun görevleri arasındadır. Çalışanların psikolojik olarak başa çıkma becerilerini güçlendiren, bu sayede daha kontrollü ve dengeli olmalarını sağlayan “işyeri psikoloğu”, uzun vadede şirket performansı ve maddi kazancı üzerinde olumlu etkilerini gösterir. Ülkemizde çalışanına değer veren vizyoner işletmeler “işyeri psikoloğu”yla çalışmaktadır. Fakat bunun artık yasal bir yükümlülük haline gelmesi gerekmektedir. Ruh sağlığı hizmetleri bir ayrıcalık değil zorunluluktur. Kars TUİK’te yaşanan cinayet “işyeri psikoloğu”na duyulan ihtiyacın en taze örneğidir.
Dönemsel olarak çalışanlara tarama testi uygulayarak işyeri psikolojik haritasını çıkarır. Yapılan faaliyetlerin etkililiğini ve tedbir alınması gereken hususları tespit eder.
İşyerinde psikolojik sağlığı korumak, güçlendirmek varsa aksayan hususlar o konularda bireysel-grup psikolojik destek hizmetlerini organize etmek, işletme ile ilgili iyileştirme faaliyetlerini organize etmek hususunda faaliyet yürütür.
Çalışanın işyeri dışında da yaşadığı psikolojik uyumsuzluklarla başa çıkabilme becerilerini güçlendirir.
İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı ve çalışanların sağlığının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunur, danışmanlık yapar ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izler.
İş ve çalışanın uyumunu sağlamak için çalışanların sağlığının, yapılan iş ve işlemler ile çalışma ortamındaki çeşitli stres faktörlerinden olumsuz yönde etkilenmesi olasılığına karşı inceleme ve araştırmalar yapar.
Özelliği olan çalışanları; gebe ve emzikli kadınları, on sekiz yaşından küçükleri, iki yaşından küçük çocuğu olan anneleri, meslek hastalığı veya şüphesi tanısı alanları, kronik hastalığı olanları, malul ve özürlüleri, hükümlü çalışanları, alkolikleri, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanları, birden fazla iş kazası geçirmiş olanları yakın takip ve koruma altına alır,
Stres kaynaklarının tespit edilmesi gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Stres yönetimi konusunda etkinlikler, bireysel ve grup çalışmaları yapar.
Depresyon, panik, fobi, kaygı, madde kullanımı vb. danışmanlık konularında bireysel ve grup destek hizmetleri verir. Klinik durumlarda üst sağlık kurumuna yönlendirme yapar.
İşyerinde saldırganlık, personel arasında süregelen çatışmalar, mobbing ile ilgili taraflarla görüşülüp arabuluculuk ve çözüm üretilmesi süreçlerinde aktif rol alır.
Ayrılık, boşanma, kayıp-yas yaşayan, kronik rahatsızlık yaşayan personelin bu süreci atlatmasına yardımcı olur.
Çalışanların kişisel özellikleri ile işyeri ortamı arasında iyi halli bir ilişki yaratılmasına çalışır.
İş Analizi, İş Tanımları ve Personel Seçim süreçlerinde doğru işe doğru kişinin seçilmesi süreçlerinde psikoloji biliminin verilerinden faydalanır. İK birimiyle eşgüdümlü çalışır, kendi sonuçlarını ve İK biriminin sonuçlarını inceler. Hizmet içi eğitimler, ihtiyaç analizi, çalışan memnuniyeti, verimliliği, örgütsel vatandaşlık, aidiyet, terfi, görev değişikliği, kariyer planlama, işten ayrılma, emeklilik hazırlıkları gibi süreçlerde çalışanların kişisel özelliklerine göre karar alınmasını sağlayacak verileri tutar.
Çalışanların, zamanlarını etkin ve verimli biçimde değerlendirmeleri için eğitici, kültürel ve sportif etkinliklerle zenginleştirilmiş dinlenme imkânı sağlayacak etkinliklerin sürekliliğini sağlar.
Meslek hastalığı veya şüphesi tanısı alan çalışanların izleme ve kontrolünü yapar, SSK Meslek Hastalıkları Hastaneleri ile sürekli işbirliği içinde çalışır.
İş kazalarının azaltılması için dikkat konsantrasyon çalışmaları yürütür. İş kazalarının çok olduğu bölüm veya lokalizasyonlarda “işyeri psikoloğu” buradaki personelle görüşebilir.
Bu taslak çalışmaya yönelik bir an önce ilgili STK ve kamu kurumları bir araya gelerek ortak metin hazırlamalı ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.
Ve ayrıca bu konunun çok önemli bir parçası olan psikolojik destek hizmetlerinin tüm özel sağlık sigortaları kapsamına girerek ücretsiz yararlanılabilir bir mevzuata kavuşturulması gerekmektedir.

Uzman görüşleri:
psk. aygül kakırman
Psk. Aygül Kakırman (Kim Psikoloji, Psikolog):
Bir psikolog olarak insanın nefes aldığı her yerde insanın ruhundan bahsedebileceğimize inanıyorum. Ruhun olduğu her yerde ruh bilimi ve ruh sağlığı adına yapılacak çok çalışmalar olduğu kanaatindeyim; çünkü her insan biriciktir ve kişiliği benzersizdir. Mekanik değil organik bir varlık olduğu için ona götürülen psikolojik hizmetler de kişiselleştirilmiş olmalıdır. Dünyada benzer uygulamalara çok rastlanırken ülkemizde psikoloji bilimine yönelik önyargılar daha yeni yeni kırılmıştır. Zaman içerisinde bu ihtiyacın ne kadar geç kalınmış bir kazanım olduğu ortaya çıkacaktır.
2010-2011 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli iştiraklerinden birisi olan İSPARK, çalışanlarının daha verimli olması için “işyeri psikoloğu” hizmetini kurumumuzdan almıştı. Tüm personeline yönelik psikolojik belirti tarama envanteri uygulanarak, işyerinin psikolojik haritası çıkarıldı. İhtiyaca göre bir eylem planı hazırlandı. Psikolojik desteğe ihtiyacı olan çalışanlar belirlendi. Uzun bir süre boyunca psikolojik danışmanlık hizmeti verildi. Yapılan ön ve son testlerden elde edilen bulgulara göre; çalışanların kendilerini daha güvende ve mutlu hissettikleri, psikolojik olarak güçlendikleri, işyerlerini daha çok sahiplendikleri, verimlerinin arttığı ve motivasyonlarının yükseldiği tespit edildi. Türkiye’de benzeri olmayan bu uygulama sonucunda ruh sağlığı uzmanları olarak bizler, İSPARK yetkilileri ve özellikle çalışanların memnuniyetleri gerçekleştirilen projenin en önemli çıktısını oluşturuyordu.

dr yusuf eren
Dr. Yusuf Eren (Dr. Kendi OSGB Yönetim Kurulu Üyesi, İşyeri Hekimi)
Bu konuyla ilgili fikrim sorulduğunda çok heyecanlandım. İş hayatımızda sürekli yaşadığımız bir konuda atılması gereken önemli bir adım “işyeri psikoloğu”. Uzun yıllardır iş yeri hekimliği yapmaktayım. Aynı zamanda işyeri hekimliği hizmeti veren bir şirketin yönetim kurulu üyesiyim. Çeşitli şikayetlerle sağlık birimimize başvuran çalışanların büyük bir çoğunluğunun psikosomatik rahatsızlıklarla müracaat ettiğine şahit oluyorum. Fiziksel görülen pek çok rahatsızlığın temelinde psikolojik şikayetlerin olduğu her işyeri hekiminin kabul edebileceği bir gerçek. Pek çok çalışan dertleşme ihtiyacı içinde zaten. Biz psikolog değiliz. Ama çalışanın derdini dinliyoruz. Çoğu çalışanı psikolojik destek almaya yönlendiriyoruz zaten. Bu hizmetin devlet gözetiminde verilmesi daha sağlıklı olacaktır. Belirli bir sayının üstünde çalışanın olduğu işletmelerin psikolojik destek hizmetini taahhüt etmelerinde birçok fayda görüyorum. Destekliyorum.

gülay arslan
Gülay Arslan (Fizik Yük. Müh., İş Güvenliği Müh. M.B.A., A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Çalışanların İhtiyacı Olan Psikolojik Risk Etmenlerine Destek İçin “İşyeri Psikoloğu” Zorunluluğu
İş yaşantımızdaki güvenlik kültürü, güvenliği veya emniyeti tehdit edebilecek davranış veya uygulamalarla, bunların yer aldığı ortak kullanım ya da etki alanında bulunan canlıların veya araç gereç gibi nesnelerin zararını en aza indirmeyi amaçlayan, güvenlik ve emniyete öncelik veren, algı, inanç, tutum, kural, roller, sosyal, psikolojik, teknik ve politik uygulamalarla yetkinlik ve sorumluluk hislerinin bütünüdür. Maalesef günümüzde psikolojik boyuta gereken önem verilmemektedir.
Dünya Sağlık Örgütü: “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir” diyerek; ILO-WHO İş Sağlığı Güvenliğini, “Tüm mesleklerde işçilerin; İşçilerin çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek; İşçileri çalıştırılmaları sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak; İşçileri fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumları sürdürmek; İşin insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamak; Bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek” olarak tanımlamıştır.
Psikolojik risklerin oluşturduğu tehlikeleri azaltmak için “Çalışma Ortamının Çerçevesindeki’’ psikolojik destek “işyeri psikoloğu” hizmeti ile oluşturulmalıdır. Bu destek: işçinin kendi çalışma yöntemini ve hızını etkileyebilecek şekilde düzenlenmelidir; işçinin ürünün tamamını bir bütün olarak algılamasını sağlamalıdır; çalışma düzeni bireylerin becerilerini ve kaynaklarını kullanmasına ve geliştirmesine olanak tanımalıdır; çalışma düzeni, işçinin çalışma sırasında insan ilişkileri ve yardımlaşma olanaklarına açık olmalıdır; çalışma, işçinin iş dışındaki sorumluluk ve rollerini (aile, sosyal ve politik) yerine getirebilecek şekilde düzenlenmelidir.
İş, düzenli bir gelir için olduğu kadar toplumsal statü ve kimlik için de gereklidir. Böylece bireysel düzeyde meslekler ile kimlik oluşumu, kendine güven ve yeterlilik arasında bağlantı kurulmuş olmaktadır. Mesleksel statünün gelişimi (ilerleme) bireylerin gelişimine katkı sağlar. Çalışanlar çaba gösterirlerken bunun karşılığında statülerinin olumlu yönde değişmesi istenen ve beklenen bir koşuldur. Bu karşılığın alınmaması durumunda, iş stresi oluşmaktadır.
Bunalım, gerginlik, sıkıntı, kaygı ve gerginlik süresinin uzatılması, İç/dış etkilerle ortaya çıkan duygusal rahatsızlık, Kontrol dışı bedensel davranışlar, Anlamlı şeylerin anlamsız gelmesi, Bir şey yapmak istememe gibi sebepler ise kazaları doğurmaktadır. Çünkü kazaları oluşturan insan kaynaklı iki etken vardır: Tehlikeli Davranışlar ve Tehlikeli Hareketler. Bunları öngörmek için ise çalışanın bir uzman desteğinde gözlemleme ihtiyacı olmaktadır. İnsan-makine-çevre ilişkisinde oluşturduğumuz risk değerlendirme ve analizlerinde tehlikeleri PUKO DÖNGÜSÜNDE önlemleri ve bulunduğumuz yeri görmemiz ve SÜREKLİ İYİLEŞTİRME –KONTROL ET stretejisini kurmak esas görevimiz olduğundan “işyeri psikoloğu” gerektiren çalışmalara ihtiyacımız olmaktadır. Ayrıca çalışanları etkileyen ve tehlikeli davranış ve tehlikeli hareketlere kaynak oluşturan stresörlerden kaynaklanan riskleri azaltmak için de ihtiyaç vardır:
1-ROLLERDEKİ BELİRSİZLİK: Çalışanların çoğunun iyi bir performans gösterebilmeleri için, çalıştıkları işletmenin beklentilerinin ne olduğunu bilmeleri, kendilerinden istenenlerin ne olduğunu anlamaları gerekmektedir.
2-KİŞİLER ARASI ÇATIŞMALAR: Hangi işyeri olursa olun kişiler arası çatışmalar strese yol açar. Kişilerin uyumsuzluğu, yöneticilerle, meslektaşlarla ya da memurlarla rahatsız ilişkiler, işyerindeki önceliklerle ilgili tartışmalar, işleri tamamlamak için uygun yöntemler üzerinde anlaşamama, büro politikaları en basit ilişkilerde bile gerginlikler bu tip çatışmalar arasında sayılabilir.
3-SORUMLULUK: Diğer insanların sorumluluğunu üstlenmiş olmak, ya da onların hayatında önemli etkiler yapabilecek kararları alma durumunda olmak da gerginlik yaratan, gizil ancak sürekli bir stres kaynağıdır. İşinizin doğası mesleki gelişimden sorumlu iseniz çok sorumluluk gerektiriyor ama yetkileriniz sınırlı ise ihtiyaçlara ve amaçlara yönelik sorumluluklarınız varsa ve bunlar sizin ihtiyaçlarınızla tutarsızsa çatışma ve stres yaşarsınız.
4-YOĞUN İŞ YÜKÜ: Bir çok yönetici niceliksel iş yükünün kurbanıdır. Çok az zamanda yapılması gereken çok fazla iş vardır. Bazen de niteliksel iş yükü olarak tanımlanacak durum ortaya çıkar. Yani iş sizde olmayan ya da iyice emin olmadığınız becerileri ve yetenekleri, bilgileri gerektirebilir. Hangisi olursa olsun kaygı ve gerginlik duygularına yol açabilir.
5-KATILIM: Katılım, kişinin kendi çalıştığı kurumdaki karar verme sürecinde bir birey olarak etkisinin olup olmaması ya da kararları etkileme derecesi ile tanımlanır. Karar vermekten kaçınmak istediğimiz zamanlar özellikle zamanımızın yetersiz olduğunda ya da o işe bulaşmak istemediğimizde ya da karar verme aşamasına katkıda bulunmak isteyip de dışta bırakıldığımız zamanlar kızgınlık ve stres yaşadığımız bir gerçektir.
6-MEKAN VE YER SORUNLARI: Farkında olmasak da işyerindeki masamız ya da odamız belli bir rahatlık ve güven ağlayan unsurlardır. Onların bize ait olduklarını biliriz ve kendi kişisel alanımızın koruyucusu oluruz. Ancak işlerimizin gereği bize çok yabancı olan alanlara da çıkmaktayız. Kendi alanımızdan ne kadar uzaklaşırsak işle ilgili stres ve gerginliğimiz o kadar artar.
6-YOĞUN STRES VE İŞ PERFORMANSI: Hızda ve enerjide azalma, hatalarda artma Zihinsel yorgunluk, konsantrasyon sorunları, İş doyumunda azalma, Bireysel farklılıkları algılama sorunları, Hoşgörü ve yardım etme davranışında azalma Saldırgan davranışlarda bulunma, Empatide, duyarlılıkta azalma gibi davranış gözlemleme –raporlama tutanakları ile düzenli olarak ortaya çıkarılması ve önceden tahmin edilebilen kazalara da ışık tutacağı açıktır. Ayrıca istenen amaçlara ulaşmak için çok çeşitli yollar olduğunu fark etmeyi sağlayacağı da açıktır.
İş sağlığı ve iş güvenliği açısından çalışanların ihtiyacı olan psikolojik risk etmenlerine karşı destek ihtiyacı acilen “işyeri psikoloğu” yöntemi ile uygulanmalı, çalışanlar işletmelerde oluşturulan gerçek uzman destekli çalışmaları sağlanmalıdır. Kazasız günler dileğiyle

Lütfen görüş ve önerilerinizi yorum kısmına ekleyiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.
#İşyeriPsikoloğu (10 Ekim 2018 Salı Saat 10:10da TT) için meslektaşlarımızın ilgisini bekliyoruz.


www.fb.com/KimPsikoloji
twitter.com/kimpsikoloji
google.com/+kimpsikoloji

Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen mail grubumuza üye olunuz:
groups.google.com/group/psikoloji-kim

işyeri psikoloğu basın bülteni 2014 PDF İNDİR

İŞYERİ PSİKOLOĞU

SERTİFİKA KURSU

için tıklayınız


Twitter

Sponsorlar